Egzergia.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotłownie i obiekty energetyczne

 

Audyt energetyczny

 

Biomasa

 

Świadectwa energetyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W zakresie wykorzystania biomasy do celów energetycznych nasza firma proponuje kompleksową obsługę zainteresowanych jednostek, począwszy od analizy ekonomicznej przedsięwzięcia , poprzez modernizację kotłowni do zorganizowania produkcji dostaw biomasy.

 

 

Biomasa

Pod terminem "biomasa" rozumiemy następujące surowce: trociny, słomę, ścięte konary  drzew, odpadki drewna tartacznego. Rynek ten uzupełniają plantacje szybko rosnących wierzb krzewiastych (Salix viminalis), ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby) czy miskanta olbrzymiego (trawa słoniowa - Miscanthus sinnensis giganteus).

Spalanie biomasy szansą na zwiększenie dochodów rolników i stworzenie nowych miejsc pracy w gminach.

W wielu regionach naszego kraju duże połacie ziemi leżą odłogiem. Spowodowane jest to niską opłacalnością produkcji rolnej i problemami ze zbytem. Po wejściu do Unii Europejskiej kolejne tysiące hektarów zostaną wyłączone z uprawy ze względu na wprowadzone limity produkcji rolnej. Szansą na wykorzystanie niezagospodarowanych gruntów staje się uprawa roślin, które mogą zostać zużyte jako paliwo bezpośrednio
w gospodarstwie rolnym lub jego najbliższym otoczeniu.

Według „Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej” zatwierdzonej uchwałą Sejmu RP
w dniu 23.08.2001 udział energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym Polski ma wynosić: 7,5% w 2010 roku i 14% w 2020 roku. W Unii Europejskiej wskaźnik ten wynosi 6% i ma wzrosnąć do 12% w 2010 roku.

Zastosowanie biomasy do ogrzewania gospodarstw rolnych i innych obiektów na terenach wiejskich może stanowić znaczny udział w części źródeł odnawialnych bilansu paliwowego Polski. Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych w niektórych regionach Polski stało się na tyle powszechne, że obserwuje się tam brak tradycyjnej biomasy z odpadów przemysłu drzewnego i leśnictwa. Dzięki pozyskiwaniu biomasy z użytków rolnych  powiększa się rynek produktów rolniczych, powstają nowe miejsca pracy na terenach najbardziej zagrożonych bezrobociem i powiększają dochody lokalnych społeczności.

Biomasa w liczbach
Plony roślin wynoszą średnio 15 t/rok/ha, Przy wartości kalorycznej rzędu 12 MJ/kg 
(wilgotność  ok. 35%) plon z jednego hektara zastępuje nam 7 ton węgla czy też
9 ton miału co w pełni może zaspokoić potrzeby energetyczne gospodarstwa domowego.

Przystosowanie kotłów centralnego ogrzewania spalających węgiel do spalania biomasy w większości wypadków nie przedstawia dużego problemu. Proste jest też zautomatyzowanie procesu spalania. Nakład inwestycyjny wynosi od około 10 tysięcy przy mocy kotła do 40 kW, 15 000 zł przy mocy 120 kW i 50 000zł  przy mocy 500 kW.  Inwestycje  te mogą być dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  do wysokości 75 % nakładów.
Koszt przejścia na spalanie biomasy może wynieść tylko 2 500 zł a korzyści
z tego płynące na pewno wielokrotnie przewyższą poniesiony nakład.

Opłacalność pozyskiwania energii z biomasy

Porównanie kosztów produkcji energii cieplnej z różnych paliw przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj paliwa

Koszt wytworzenia ciepła zł/GJ*

Olej opałowy

45,04

Gaz ziemny

34,30

Węgiel kamienny

20,42

Miał węglowy

14,20

Zrębki wierzby

10,73

Podane wartości to koszty orientacyjne - ceny poszczególnych surowców energetycznych zależą od regionu Polski, to jest od kosztów transportu, dostępności surowca na rynku itp.  

Koszt produkcji energii cieplnej z biomasy jest najniższy i można go porównywać jedynie z kosztem ciepła pochodzącego ze spalania miału węglowego jednak pozytywne efekty uzyskane przez wprowadzenie przyjaznego dla środowiska paliwa, zatrudnienie osób bezrobotnych na terenach wiejskich oraz wzrost dochodów rolników nie mogą być bagatelizowane. Biomasa jest produktem wytwarzanym, przetwarzanym i konsumowanym na terenie gminy. Biomasa redukuje koszty wytwarzania energii cieplnej, generuje miejsca pracy i dochody oraz poprawia jakość środowiska naturalnego. Te argumenty powinny skłonić władze lokalne do rozważenia wykorzystania biomasy do celów energetycznych w podległych im obiektach na terenie gminy i promowania jej wśród mieszkańców.  

Nasze usługi Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani problematyką związaną z biomasą i pozyskiwaniem z niej energii prosimy o kontakt, z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.  

-proponujemy państwu analizę ekonomiczną przedsięwzięcia,

-przystosujemy obiekty energetyczne do spalania biomasy,

-zorganizujemy produkcję (hodowlę i przetwarzanie) biomasy.

Posiadamy plantację sadzonek wierzby energetycznej (Salix viminalis) w Cielętnikach (gmina Dąbrowa Zielona, woj. Śląskie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nas|Kontakt|Webmaster|Referencje|Home

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 PUW Egzergia Sp. z o.o.